مستند The Dawn Wall

looper

مستند کوهنوردی دیواره طلوع (یا دیواره سحرگاه) داستان پر فراز و نشیب دانشآموز ضعیفی است که ناگهان دنیای سنگنوردی را حیرتزده میکند. همنشینی داستان پرواقعهی پیشرفت یک سنگنورد در کنار مناظر فوقالعاده الکاپیتان مستندی متفاوت را پدید آورده است.